Dean’s List

PGDM 2019 - 2021 (10 Students)

Nithin Vinayak J

Vidyashree V

Adiganesh D S

Adi Ganesh, PGDM 2021

Malavika M

Amith V

Amith V, PGDM 2021

Prapthi V Murthy

Dhamini K R

Ashwin M V

Sanjana M S

Anjana K S

PGDM 2018 - 2020 (5 Students)

Adarsh R

Adarsh R, PGDM 2018-2020, MYRA School of Business, Best Top College for Management

Mahesh M

Mahesh M, PGDM 2018-2020, MYRA School of Business, Top College for Masters

Sudipa Chakraborty

Sudipa Chakraborty, PGDM 2018-2020, MYRA School of Business, Top Entrepreneurship College

Shrinkhala Kushwaha

Shrinkhala Kushwaha, PGDM 2018-2020, MYRA School of Business, Top College for Higher Education

Jitesh Sitani

Jitesh Sitani, PGDM 2018-2020, MYRA School of Business, Top Post Graduation College

PGDM 2017 - 2019 (3 Students)

Rohit Bhattacharjee

Rohit Bhattacharjee, PGDM 2017-2019, MYRA School of Business, Top Human Resource College

Aravind K Sastry

Aravind K Sastry, PGDM 2017-2019, MYRA School of Business

Sindhu Priya R

Sindhu Priya R, PGDM 2017-2019, MYRA School of Business, Top Business School

PGDM 2016 - 2018 (7 Students)

Suraj P

Suraj P, PGDM 2016-2018, MYRA School of Business, Top B School

Chandrashekar V N

Chandrashekar V N, PGDM 2016-2018, MYRA School of Business

Vinay N

Vinay N, PGDM 2016-2018, MYRA School of Business, Top MBA College

Ajay Prathap Choppara

Ajay Prathap Choppara, PGDM 2016-2018, MYRA School of Business

Mohammad Sadiq Khan